CAP de Viatgers ( promoció accelerada )

Proporcionar a l’alumne els coneixements necessaris per a superar l’examen oficial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
• Preparar a l’alumne per aplicar a mode pràctic els coneixements adquirits a l’aula mitjançant vehicles especialment adaptats.
• Superar el curs amb èxit per poder presentar a l’alumne a l’examen oficial i així aconseguir el certificat d’aptitud professional que el permeti en acompanyament del permís de conduir corresponent accedir al mercat laboral com a conductor professional.
A futurs conductors de vehicles per a la conducció dels quals sigui necessari posseir els permisos de la classe D1, D1+E, D o D+E. Wish to check out a lady luck blackjack uk.
• No es necessari que els aspirants posseeixin amb anterioritat els permisos de conduir esmentats a l’apartat a).
• Es necessari que els aspirants posseeixin el certificat d’aptitud professional pel transport de mercaderies.
• Estan exempts d’aquesta formació aquelles persones que han obtingut els permisos de conduir esmentats a l’apartat a) abans del 11 de setembre de 2008.
e) Estan exempts d’aquesta formació els següents casos assenyalats al RD1032/2007, capítol I, article 2:
– Vehicles quina velocitat màxima autoritzada no superi els 40 km/h
– Forces armades, protecció civil, bombers i cossos i forces de seguretat o sota el control dels mateixos.
– Sotmesos a probes per carretera per a millores tècniques, reparació o manteniment o be que siguin nous o transformats i que no hi siguin encara en circulació.
– Utilitzats en situacions d’emergència o destinats a salvament.
– Utilitzats a les pràctiques per a l’obtenció del permís de conduir o del CAP.
– Utilitzats per a realitzar transports privat particular.
– Els que transportin materials o equips per a l’ús del conductor en exercici de la seva professió, sempre que la conducció del vehicle no representi l’activitat principal del conductor.

Requisits:
– Tenir una edat mínima de 21 anys.
– Estar domiciliat a la província de Barcelona si vol examinar-se a la mateixa. Cas contrari pot realitzar igualment el curs però s’ha d’examinar a la província on tingui el domicili.
– És necessari tenir aprovada la qualificació inicial de mercaderies per poder començar el curs. Una persona es considera aprovada quan el Departament de Transports publica els llistats definitius i aquesta persona hi consta.

Mòdul 1: Formació avançada sobre conducció racional basada en les normes de seguretat.
1.4 Seguretat i comoditat dels passatgers.
1.5 Operacions de càrrega.

Mòdul 2: Aplicació de la reglamentació.
2.2 Reglamentació en matèria de transport de viatgers.

Mòdul 3: Salut, seguretat viaria i mediambiental, servei i logística.
3.7 Entorn econòmic del transport per carretera i organització del mercat.

 • 35 hores totals (de les quals 2,5 son de pràctica). S’han de consultar els calendaris publicats a l’empresa per veure els dies i la distribució horària dels cursos.
  • Assistència obligatòria. No es pot arribar a les 3,5 hores (10%) de falta d’assistència tot i ser justificades.
  • Cup màxim: 20 persones (pot ser menys segons el centre).
  El curs pot quedar anul•lat si no s’arriba al mínim d’alumnes amb reserva que fixi el centre.
  • Instal·lacions:
  – Teoria: Centre CAP homologat previst al calendari.
  – Pràctiques: Circulació a via pública.

 • Certificat d’assistència i aprofitament del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional per un centre homologat per l’Administració per després poder presentar-se a l’examen oficial.
  • Certificat d’aptitud professional per la conducció de vehicles destinats al transport de viatgers per carretera, sempre que es superi l’examen fixat per l’Administració.
  • Nova targeta CAP de conductor que acredita estar en possessió a més del certificat d’aptitud professional pel transport de mercaderies, estar també en possessió del certificat d’aptitud professional pel transport de viatgers, sempre que es superi l’examen fixat per l’Administració.

¿VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Nom

Mail (requerido)

¿Sobre quin curs o permís vols informació?

Missatge