Obtenció Permis A

 • Assolir la formació necessària per superar les probes d’obtenció del permís A (9 hores)
  • Proporcionar els coneixements específics i destreses necessàries per conduir amb seguretat i eficàcia vehicles de dues rodes i de gran cilindrada (sense límit de potencia) per circular per les vies publiques.

 • Normalment a joves amb una edat mínima de 20 anys que desitgin tenir un vehicle de dues rodes. More information rules of blackjack uk.
  • Es requisit indispensable per a realitzar el curs, estar en possessió del permís de la classe A2 amb una antiguitat de 2 anys.

 • Teòrics (3 hores)
  – Equipament de protecció, coneixement vehicle, traçada en corbes.
  – Manteniment del vehicle.
  – Conducció segura, factors de risc, conducció preventiva, primers auxilis.
  • Destresa en circuit tancat (4 hores)
  – Posta en pràctica del contingut teòric.
  – Equipament y coneixement dels comandaments del vehicle.
  – Equilibri y habilitats a poca velocitat.
  – Acceleració, reflexos y frenada d’ emergència amb sistemes ABS y sense ells.
  – Traçada de corbes a diferents velocitats…
  • Circulació en vies obertes al transit (2 hores)
  – Posta en pràctica de coneixements teòrics y pràctics.
  – Posició a la via.
  – Adaptació de la velocitat al transit.
  – Respecte per les normes y als altres usuaris.

 • El curs comença amb les classes teòriques a l’aula, classes presencials.
  • L’assistència es obligatòria per garantir l’aprovat, avalat per les estadístiques dels nostres centres de formació.
  • Una vegada superada la formació de coneixements (teòrica), s’inicia la formació pràctica de destreses, a la pista de pràctiques del centro, y superada aquesta es procedirà a realitzar la circulació en vies obertes.
  • El curso es realitzarà en horari fixat pel centre.

Permís A expedit per la Direcció General de Trànsit amb entrega a domicili.

¿VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Nom

Mail (requerido)

¿Sobre quin curs o permís vols informació?

Missatge