ADR Cisternes

 • Formar a l’aspirant per superar les proves d’obtenció de l’autorització per a conductors de mercaderies perilloses en cisterna, vehicles bateria, unitats de transport que transportin cisternes o contenidors cisternes.
  • Proporcionar els coneixements de les disposicions del Transport de Mercaderies Perilloses en Vehicles Cisterna.
  • Poder accedir a un mercat laboral més ampli.

 • Conductors que transportin mercaderies perilloses en Vehicles cisterna, vehicles bateria, unitats de transport que transportin cisternes o contenidors cisterna.
  • Es requisit per poder fer aquest curs estar en possessió de l’autorització bàsica o comú per Mercaderies Perilloses.
  • Conductors que precisin realitzar el curs d’actualització durant l’any anterior a l’expiració del període de vigència de l’autorització.

 • Cisternes i contenidors cisterna
  – Definicions, tipus i característiques.
  – Vàlvules. Dispositius de seguretat i control. Proteccions.
  – Carga / Descarrega. Normes d’ús de les cisternes.

• Comportament en marxa de les cisternes.
– Influencia de la carga.
– Moviment de la carga.
– Incidents/Accidents.

• Disposicions específiques.
– Documentació relativa al conductor, vehicle i carga.
– Documents que han de portar en el vehicle.
– Marques d’identificació.

 • El curs d’obtenció consta de 10h. (Renovació 6h)
  • Normalment aquest cursos es realitzen en dissabte i en diumenge per el matins en jornada de 08:00h a 13:30h
  • El curs és d’assistència obligatòria amb probable inspecció per part de La Prefectura Provincial de Tràfic.
  • No pot haver faltes d’assistència.

 • Ampliació de l’autorització de l’ADR per el transport de cisternes, vehicles bateria, unitats de transport que transportin cisternes o contenidors cisternes.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Nom

Mail (requerido)

¿Sobre quin curs o permís vols informació?

Missatge