ADR Bàsic

 • Formar a l’aspirant per superar les proves d’obtenció de l’autorització que atorga la Direcció General de Trànsit per la conducció de Vehicles que transportin Mercaderies Perilloses per carretera.
  • Proporcionar els coneixements de les disposicions del Transport de Mercaderies Perilloses ADR.
  • Poder accedir a un mercat laboral més ampli.

 • Persones que per naturalesa de les mercaderies que transporten estiguin incloses com conductors de Mercaderies Perilloses en l’ADR.
  • Conductors que transportin mercaderies perilloses (combustibles, productes tòxics, pintures, material sanitari, etc…) que hagin de posseir l’autorització per conduir legalment aquest vehicles.
  • Es requisit per poder fer aquest curs estar en possessió com a mínim del permís de classe B, amb una antiguitat d’ un any (si no està en possessió del permís de la classe C o D, haurà d’obtenir un certificat mèdic per aquesta classe de permís). explained for higher thing in relation to free blackjack games blackjack-consultant.co.uk.
  • Conductors que precisin realitzar el curs d’actualització durant l’any anterior a l’expiració del període de vigència de la Autorització.

• Disposicions aplicables al transport de mercaderies perilloses.
– El transport de mercaderies perilloses per carretera, documentacions referides al conductor, vehicle i càrrega.
– Normes de circulació, restriccions a la circulació, estacionament i vigilància del vehicle. Conducta del conductor abans, durant i desprès de la càrrega/descàrrega.
– Principals tipus de risc. Estat de la matèria, classe de matèries perilloses. Mesures de prevenció i seguretat. Etiquetat i senyalització dels embalums i vehicles
• Comportament i primers auxilis en cas d’accident o incident de trànsit
– Comportament en cas d’accident.
– Auxili sanitari.
– Pràctiques de primers auxilis.
• El foc.
– Tipus de combustió.
– El triangle del foc, classificacions dels focs, extintors.
– Pràctiques d’extinció d’incendis.
• El curs d’obtenció consta de 21h. I el d’actualització de 10 hores.
• Normalment aquest cursos es realitzen en dissabte i en diumenge per el matins en jornada de 08:00h a 14:00 hores.
• El curs és d’assistència obligatòria amb probable inspecció per part de la Prefectura Provincial de Trànsit.
• ADR–certificació de formació per a conductors de vehicles que transportin mercaderies perilloses, Autorització Basic Comú, que habilita transportat matèries perilloses de les classe 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 en vehicles NO cisterna.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Nom

Mail (requerido)

¿Sobre quin curs o permís vols informació?

Missatge